راهنمای نگارش مقالات

 

از نویسندگان محترم، تقاضا می‌شود از ارسال مقالاتی که مطابق شیوه‌نامه نیست، خودداری فرمایند؛ صرفاً مقالاتی در نوبت ارزیابی قرار می‌گیرند که مطابق شیوه‌نامه نگاشته شده باشند.

۱. مقاله باید نتیجۀ تحقیق نویسنده یا نویسندگان باشد و متن کامل آن پیش‌تر در هیچ مجله یا نشریه‌ای منتشر نشده باشد و یا برای چاپ به مجلات دیگر ارائه نشده باشد. نام، نام ‏خانوادگی، میزان تحصیلات، سمت (جایگاه علمی) نویسنده، نشانی، شمارۀ تماس و نشانی الکترونیکی خود را بنویسید.


۲. ارجاع منابع و مآخذ، در متن مقاله در پایان نقل‌قول یا موضوع استفاده‌شده، داخل پرانتز به شکل زیر آورده شود:

۱-۲. منابع فارسی: (نام خانوادگی مؤلّف، سال نشر، جلد: صفحه)؛ مثال: (حسینی، ۱۳۷۶، ج۲: ۸۳).

۲-۲. منابع لاتین: (صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگی مؤلّف)؛ مثال: (Plantinga, 1998, p.71).

تکرار ارجاع یا اسناد مثل بار اول بیان ‌شود و از کاربرد کلمات همان، پیشین و… (Ibid,…) خودداری شود.

چنانچه از نویسند‌ه‌ای در یک ‌سال بیش از یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار، از یکدیگر متمایز شوند.


۳. تمام توضیحات اضافی و همچنین، معادل انگلیسی اسامی‌خاص یا اصطلاحات (در صورت لزوم) در پاورقی ذکر شود.


۴. در پایان مقاله، فهرست الفبایی منابع فارسی و لاتین (کتاب‌نامه) به‌صورت زیر ارائه شود (ابتدا منابع فارسی و عربی و سپس منابع لاتین):

۱-۴. کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده، (تاریخ چاپ)، نام کتاب (ایتالیک)، نام مترجم، محل انتشار: نام ناشر، شمارۀ چاپ، جلد.

مثال:‌ هارت‌ناک، یوستوس، (۱۳۵۱)، ویتکنشتاین، ترجمۀ منوچهر بزرگمهر، تهران: انتشارات خوارزمی.

Nozick, Robert, (1981), Philosophical Explanations, Oxford: Oxford University Press. ی

۲-۴. مقالۀ مندرج در مجلات: نام‌ خانوادگی و نام نویسنده، (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام نشریه (ایتالیک)، دوره نشریه، شماره نشریه.

مثال: موحّد، ضیاء، (۱۳۷۶)، «تمایزات مبنایی منطق قدیم و جدید»، فصل‌نامۀ مفید، دورۀ سوم، ش ۱۰.

Shapiro, Stewart, (2002), “Incompleteness and Inconsistency”, Mind, vol. 111.ی

۳-۴. مقالۀ مندرج در مجموعه مقالات یا دائره‌المعارف‌ها: نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ چاپ): «عنوان مقاله»، نام کتاب (ایتالیک)، نام ویراستار، محل انتشار: نام ناشر، شماره چاپ، شماره جلد.

مثال: بینا مطلق، محمود، (۱۳۸۲)، «فلسفه زبان در کراتیل افلاطون»، در مجموعه مقالات همایش جهانی حکیم ملاصدرا، تهران: بنیاد حکمت اسلامی‌صدرا، جلد هفتم.

Rickman, H.P. (1972), “Dilthey”, in The Encyclopedia of Philosophy, Paul Edwards(ed), New York: Macmillan Publishing Company.ی


۵. چکید‌ه‌ای حداکثر دارای ۳۰۰ واژه و دربردارندۀ عنوان و موضوع مقاله، روش تحقیق و مهم‎ترین نتایج و فهرستی از واژگان کلیدی (حداکثر ۱۰ واژه)، به‌‌طور جداگانه قید شود.


۶. ترجمۀ انگلیسی عنوان مقاله، چکیده و کلیدواژه‌‌ها همراه مقاله ارسال شود.


۷. عناوین (تیترها) با روش شماره‌گذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوین فرعی مثل حروف از راست به چپ تنظیم شود.


۸. فصلنامه در اصلاح و ویرایش مقاله آزاد است.


۹. مقالات به سایت مجله به آدرس www.nashr-eazarbar.ir  ارسال گردد.