بررسی تطبیقی جاسوسی اقتصادی سایبری در حقوق کیفری ایران و ‌آمریکا

محمد شمشیر | بهروز ابراهیم‌زاده لکی
دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، وکیل پایه‌یک دادگستری | دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی، وکیل پایه‌یک دادگستری

جاسوسی اقتصادی سایبری، یکی از انواع جاسوسی است که در بستر اطلاعات اقتصادی و تجاری و در فضای سایبر و به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی شکل می‌گیرد. درواقع این نوع جاسوسی با توجه به موضوع جرم که اسرار تجاری را در بر می‌گیرد مخصوص جاسوسی سایبری است. این شکل از جاسوسی به‌طور مجزا در حقوق کیفری ایران جرم‌انگاری نشده است و به‌طور اخص، تنها در قانون تجارت الکترونیک حمایت کیفری از اسرار تجاری به عمل آمده و آن هم در جهت حمایت از مبادلات مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی که با این وصف محدوده اعمال مقررات کیفری به مبادلات الکترونیکی محدود شده است و در زمینه جاسوسی اسرار تجاری قابل‌استناد نیست. جاسوسی اقتصادی سایبری را می‌توان بر اساس قانون جرائم رایانه‌ای موردبررسی قرار داد که ماده 3 قانون مزبور به بحث جاسوسی رایانه‌ای اختصاص دارد و ما در این نوشتار سعی داریم عناصر سازنده این جرم را با مطالعه تطبیقی قانون جاسوسی اقتصادی ‌آمریکا موردبررسی قرار دهیم و هدف پی بردن به نقاط قوت و ضعف قوانین کشورمان در زمینه مبارزه با جاسوسی اقتصادی سایبری است.

چکیده


جاسوسی اقتصادی, اسرار تجاری, فضای سایبری, حقوق کیفری ایران, حقوق کیفری ‌آمریکا,

کلمات کلیدی

اطلاعات انگلیسی

Title

Comparative Study of Cyber Economic Espionage in Iranian and American Criminal Law
Mohammad Shamshir | Behroz Ebrahimzadeh Laki
PhD student, Laywer | Master student, Laywer

Abstract

Cyber economic espionage is one of the types of espionage which is shaped by business and economic information in the context of cyberspace via computer and telecommunications systems. In fact, this type of espionage with respect to the subject of the offense including trade secrets is particularly related to cyber espionage. This form of espionage has not been independently considered as a crime in Iranian criminal law, and particularly, the criminal protection of business secrets has been only incorporated in electronic business law in order to protect legal and fair exchanges in the context of electronic exchanges. This has led the criminal law to be exclusively employed in electronic exchanges and is not valid in the context of espionage of trade secrets. Cyber economic espionage can be investigated based on the law of computer crimes from which Article 3 has been allocated to computer espionage. We hence made an attempt to explore the constructive elements of this crime by a comparative study of American law of economic espionage and we aimed at identifying the strengths and weaknesses of the laws of our country in the realm of fight against cyber economic espionage.


keywords

economic espionage, trade secrets, cyberspace, iran Criminal Law, American Criminal Law