بررسی تأثیر یافته‌های ‌جرم‌شناسی صلح‌جو بر سیاست جنایی ایران

پگاه محمدیاری
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، وکیل پایه‌یک دادگستری

توسعه علم ‌جرم‌شناسی و به دنبال آن شکست سیاست دولت‌ها در برخورد با پدیده‌ مجرمانه موجب شکل‌گیری رویکردهای جدیدی در اعتراض به وضع موجود جامعه شد. ازجمله این گرایش‌ها، ‌جرم‌شناسی انتقادی بود که در انتقاد از ساختار نابرابر جامعه و نیز ناکارآمدی دستگاه عدالت کیفری و تورم کیفری شکل گرفت. ازجمله نظریات مهمی که در بطن این رویکرد شکل گرفته و توانسته تأثیرات قابل‌توجهی در نظام کیفری کشورها بگذارد، ‌جرم‌شناسی صلح‌جو است. این شاخه از ‌جرم‌شناسی مبتنی بر توافق و مصالحه بوده و بیانگر یک رویکرد مهرآمیز و صلح‌جویانه در برخورد با پدیده مجرمانه است و درواقع مخالف هرگونه خشونت در اجرای مجازات‌هاست. ‌جرم‌شناسی صلح با ایده‌های الغاگرایانه و عدالت ترمیمی‌ و آنارشیسم در ارتباط بوده و به دنبال یک زندگی امن برای شهروندان است. مخالفان این نظریه بر این باورند که ‌جرم‌شناسی صلح‌جو نوعی فلسفه زندگی بوده و نمی‌تواند به‌صورت تجربی موردتحلیل قرار گیرد و نهایتاً این رویکرد منجر به افزایش قدرت سرکوبگرایانه دولت‌ها می‌شود. در جای‌‌جای قوانین کیفری ایران نیز به‌تبع قوانین کیفری سایر کشورها، توجه زیادی به مفاهیم صلح و آشتی صورت گرفته است. جلوه‌های عفو و توبه و... در قلمرو حقوق کیفری ماهوی و نیز ترک و تعلیق تعقیب و میانجی‌گری کیفری و... در قلمرو حقوق کیفری شکلی بیانگر تلاش مضاعف سیاست‌گذاران جنایی ایران در کاستن از میزان خشونت و تقلیل حس خصومت و درنهایت اعتلای صلح و آشتی است.

چکیده


‌جرم‌شناسی, ‌جرم‌شناسی انتقادی, ‌جرم‌شناسی صلح‌جو, حقوق کیفری,

کلمات کلیدی

اطلاعات انگلیسی

Title

Analysing the effect of peacemaking criminology findings on Iran criminal politic
Pegah mohammadyari
PhD student, Lawyer

Abstract

Criminology is a branch of criminal science that analyzes the biological, mental, and social causes of the emergence of crime in order to prevent crime perpetration and rehabilitate and cure offenders by means of scientific and objective methods. The development of this field and the failure of government’s policies to confront with criminal phenomenon has engendered novel approaches regarding protests against the present state of the society. One of these branches is critical criminology which was formed in order to criticize structural inequality following the inefficiency of criminal justice system and criminal inflation. One of the most prevalent theories put forth in this particular approach which has had significant influences on the criminal system of nations is peacemaking criminology. This branch of criminology is based on agreement and compromise and indicates an affectionate and peacemaking approach in terms of coping with criminal phenomenon. In fact, this approach is utterly against the practice of violence regarding the execution of punishment. The peacemaking criminology is closely associated with approaches regarding abolitionism, restorative justice, and anarchism and seeks a more secure life for citizens. the opponents of this view believe that peacemaking criminology is a life philosophy and cannot be analyzed empirically. Furthermore, it may lead to the increase of the government regression power. The concepts of peace and compromise have received much attention throughout the world as well as Iran. Aspects of forgiveness and repentance, and so forth in the realm of punishment law and also concepts like abandonment and suspension of prosecution and criminal mediation and so forth in the realm of code of criminal procedure indicate further efforts of Iran’s criminal politicians to decrease violence and hostility and consequently elevate and promote peace and compromise.


keywords

criminology, critical criminology, peacemaking criminology, criminal law, criminology doctrines, decriminalization.