دیدگاه‌های نظری در مورد ماهیت جرم و تأثیر آن در سیاست کیفری

اردوان بایبوردی
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران و وکیل پایه‌یک دادگستری

ماهیت جرم یک موضوع میان‌رشته‌ای است میان دو رشتۀ حقوق و فلسفه؛ چراکه برای چیستی هر موضوعی باید گریزی به فلسفه نیز زد. در واقع برای کشف ماهیت هر چیزی باید به بررسی چهارچوب نظری آن مسئله نیز پرداخت؛ ازاین‌رو برای کشف ماهیت جرم و دیدگاه‌های نظری در این زمینه، به بررسی و تحلیل دیدگاه‌های فلسفی در مورد ماهیت جرم پرداخته‌ایم. در این زمینه چند دیدگاه بررسی شده است: نخست دیدگاه پوزیتیویست‌ها یا نسبی‌انگارها که معتقد به نسبیت در جرم‌اند، سپس دیدگاه حقوق طبیعی که دیدگاه مخالف نسبی‌انگارهاست، و در ادامه دیدگاه دورکیم، مارکس و پست‌مدرنیسم موردتحلیل و بررسی قرار گرفته است.

چکیده


ماهیت جرم, پوزیتیویست, حقوق طبیعی, پست‌مدرنیسم, دورکیم

کلمات کلیدی

اطلاعات انگلیسی

Title

Theoretical views on the nature of crime and its impact on criminal policy
Ardavan Baybordi
PhD student at Tehran university, Lawyer

Abstract

The nature of crime is an interdisciplinary subject between law and philosophy, because of nature of topic, one should consider the philosophical views. In fact, in order to discover the nature of anything, we need to examine the theoretical framework on that issue; therefore, to explore the nature of crime and theoretical views in this field, we have examined and analyzed the philosophical views on the nature of the crime. In this context, several perspectives have been examined: first, the positivist or relative viewpoint that believes in relativity in crime, then examines the perspective of natural rights, which is the opposite of the views of the positivist , and then Durkheim, Marx and Post Modernism has been analyzed and studied.


keywords

nature of crime, positivist, natural rights, postmodernism, Durkheim