تعلیق در شرط

آیدا پوررمضان
کارشناس ارشد حقوق خصوصی

تعلیق در شرط ازجمله مفاهیم متروکی است که در بین حقوق‌دانان و فقها علی‌رغم اهمیت بسیار زیادی که در انعقاد عقود و قراردادها دارد کمتر موردتوجه قرار گرفته است. در صحت اعمال حقوقی منجز بین حقوق‌دانان و فقها تردیدی وجود ندارد؛ آنچه محل بحث و بررسی به نظر می‌رسد صحت عقود معلّق است که قانون‌گذار درباره وضعیت چنین عقودی سکوت اختیار کرده است. هدف اصلی از نگارش مقالۀ حاضر، بررسی شرط معلّق در عقود و پاسخ‌گویی به این سؤال است که آیا شروطی که در ضمن عقود معلّق ذکر می‌شوند و عقد را معلّق می‌کنند، شروطی فرعی هستند که در صورت عدم تحقق آن‌ها خللی به صحت عقد وارد نشود یا شروطی اصلی و مقتضای ذات عقد هستند که در صورت عدم تحقق آن‌ها شرط و عقد هر دو باطل شود؟

چکیده


تعلیق, تنجیز, شرط, عقود

کلمات کلیدی

اطلاعات انگلیسی

Title

The suspension of condition
Ayda Pourramazan
Master of private law

Abstract

The suspension of condition is one of the abandoned concepts that has been rarely considered by lawyers and jurists despite its great importance in concluding contracts and agreements. There is no doubt about the veracity of the definite legal acts among the lawyers and jurists. What seems to be the point of discussion is the veracity of the suspended contracts, which the legislator has remained quiet with regard to the status of such contracts. The purpose of the present paper has been to investigate the suspended condition in contracts and to answer the question of whether the conditions which are mentioned as suspended conditions by the contract and suspend the contract are considered as subordinate conditions so that the veracity of the contract is not damaged if they are not realized, or they are considered as the principal conditions and the requirements of the substance of the contract so that the contract will be void if they are not realized?


keywords

suspension, definiteness, condition, Contracts