نحوۀ مقابله با وجه التزام‌های گزاف

ابراهیم جواهر اصل | پروین اکبرینه
وکیل پایه‌یک دادگستری | استادیار دانشگاه آزاد اسلامی گروه حقوق، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی ایران

واقعيت‌هاي اجتماعي بيانگر آن است كه امروزه كمتر موردي يافت مي‌شود که طرفين در گفت‌وگوهای مقدماتی خويش برای انعقاد قرارداد، از شرایط یکسانی بهره ببرند. اشخاص برای رفع نیازهای خود ناگزير به انعقاد قرارداد با صاحبان سرمايه‌اند كه غالباً نيز از شرايط انحصاري و تحمیلی برخوردارند. طرفين قرارداد برای تضمین و تحکیم تعهدات ناشی از قرارداد، به‌صورت وجه التزام در ضمن عقد مبلغی پیش‌بینی می‌کنند تا در صورت تخلف هرکدام از آنان، به‌عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود، که گاهی این وجه التزام‌ها بسیار گزاف‌اند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی برای تبیین وجه التزام‌ گزاف و تلقی کردن آن‌ها تحت عنوان شروط غیرمنصفانه و نحوۀ برخورد با آن، ابتدا وضعیت حقوقی وجه التزام گزاف بیان شده و در مبحث آخر نحوۀ مقابله با وجه التزام‌های گزاف نظیر ابطال قرارداد و یا تعدیل آن موردبررسی قرار گرفته است.

چکیده


وجه التزام گزاف, شروط غیرمنصفانه, اعمال‌نفوذ ناروا, شروط تحمیلی

کلمات کلیدی

اطلاعات انگلیسی

Title

How to deal with Excessive obligations
Ebrahim Javaher Asl | Parvin Akbarineh
Lawyer | assistant professor at Ahar azad university, Lawyer

Abstract

Social reality suggests that today there is less chance that the parties will benefit from the same conditions in their preliminary negotiations for concluding a contract. In order to satisfy their needs, individuals are bound to conclude contracts with owners of capital, which are often subject to monopoly and imposed terms. The parties to the contract for the purpose of guaranteeing and consolidating the obligations arising from the contract, in the form of an advance payment, in case of misconduct, each of them is paid as damages to the opposite party, which sometimes is very high. In this paper, by using an analytical and descriptive method to explain the Excessive obligations and to consider them as unfair terms and how to deal with them, first, the legal status of a high level of engagement is expressed and in the final discussion, how to deal with exorbitant obligations such as contract revocation or modification


keywords

Excessive obligations, Unfair terms, Influencing, Imposed Terms