آئين دادرسي افتراقي جرائم سياسي در نظام حقوقي ايران

مسعود حاجیانی | دکتر محمدحسن حسنی | سیدمرتضی رضوی
کارشناس ارشد فقه و حقوق، وکیل پایه‌یک دادگستری | استادیار گروه حقوق دانشگاه دامغان | کارشناس ارشد جزا و جرم‌شناسی، وکیل پایه‌یک دادگستری

آئین دادرسی یکی از ضوابط تفکیک میان جرم سیاسی از جرائم عادی است. آیین دادرسی پیش‌بینی‌شده برای متهمان جرائم سیاسی متمایز از سایر جرائم است. ثمرۀ عملی تلاش‌ها و تحقیقات براي تفکیک جرائم سیاسی از جرائم عمـومی، در قسـمت آیین دادرسـی و مجازات مجرمین سیاسی ظاهر می‌شود. هر مجرم سیاسی از مرحلۀ تعقیـب و تحقیـق تـا انتهـاي مـدت تحمـل مجازات، داراي امتیازاتی در مقایسه با مجرمین عادي است. در اصل 168 و مواد 4 و 5 قانون جرم سیاسی، مقنن ایرانی با پیش‌بینی شیوۀ دادرسی ویژه برای متهمان سیاسی، درصدد ایجاد تمایز میان جرم سیاسی و عادی بوده است. پیش‌بینی ضوابط ویژۀ ناظر بر دادرسی جرائم سیاسی، حکایت از اتخاذ سیاست سهل‌گیرانۀ مقنن ایرانی در قبال متهمان و محکومان جرائم سیاسی دارد.

چکیده


جرم سیاسی, دادرسی کیفری افتراقی, جرم عمومی, مجرم سیاسی

کلمات کلیدی

اطلاعات انگلیسی

Title

Procedures of differential trial for political crimes in the Iranian judicial system
Masoud Hajiani | Dr. Mohammad Hasan Hasani | Seyed Morteza Razavi
Master of Law, Lawyer | Assistant professor at Damghan university | Master of Criminology, Lawyer

Abstract

Trial procedure constitutes the criteria based on which the political crimes could be distinguished from the ordinary crimes. The procedure which is prevised for the political criminal is different from those of other crimes. The practical result of years of efforts and research for discrimination of the political crimes from the ordinary crimes appears in the procedure and punishment for the political criminals. Any political criminal is granted privileges in comparison to ordinary criminals, namely from the pursuit and investigation stage to the end of duration of the sentence. According to article 168 and clauses 4 and 5 of the political crime law, the Iranian legislator had intended to discriminate between the political and the ordinary crime by prevising an especial trial procedure for the political criminals. Prevision of especial procedure for political crimes indicates that the Iranian legislator had been too soft on political convicts and suspects.


keywords

political crime, differential criminal trial, general crime, political criminal