‌حسن نیت و رفتار منصفانه در عصر مذاکرات الکترونیکی

خدیجه فیضی‌پور رفعت
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تبریز، وکیل پایه‌یک دادگستری

امروزه توسعۀ نمایندگان الکترونیکی که به‌طور فزاینده‌، نقش مهمی را در شکل‌گیری و اجرای قرارداد بازی می‌کنند، نیاز به ایجاد سیستم نمایندگان مستقل را برجسته کرده است. لزوم رعایت اصل حسن نیت و رفتار منصفانه، یک دستورالعمل مهم برای رفتار قراردادی است که سیستم‌های مختلف حقوق مدنی را تحت پوشش قرار می‌دهد. ضرورت به‌کارگیری این اصل در طراحی نمایندگان الکترونیکی برای انعقاد و اجرای قراردادها در دهکدۀ جهانی ارتباطات الکترونیکی، امری غیرقابل‌اجتناب است. این مقاله اصل مذکور را در طول مذاکرات پیش‌قراردادی و همچنین در طول اجرای آن بررسی نموده، و این استانداردها را در شرایطی که قراردادها در حال مذاکره یا اجراشده توسط نمایندگان الکترونیکی است، همچنین ماهیت و کارکرد این نمایندگان را موردبررسی قرار می‌دهد.

چکیده


نمایندگان مستقل, تشکیل قرارداد, اجرای قرارداد, نمایندگان الکترونیکی, رفتار منصفانه, حسن نیت

کلمات کلیدی

اطلاعات انگلیسی

Title

Good faith and fair dealing in the era of electronic negotiation
Khadijeh Feyzipour
Master of private law from Tabriz University, Laywer

Abstract

Today, the development of electronic representatives who increasingly play an important role in the formation and implementation of the contract highlights the need to create a system of independent representatives. The need to respect the principle of good faith and fair dealing is an important guide to contract behavior that covers various civil rights systems. The necessity of using this principle in the design of electronic agents for the conclusion and implementation of contracts in the global village of electronic communications is unnecessary. This article examines the principle during the pre-contractual negotiations as well as during its implementation, and studies these standards in the event that contracts are negotiated or implemented by electronic agents, as well as the nature and function of these agents.


keywords

Independent agents, Contracts, Contract Implementation, Electronic agents, Fair Dealing, Good Faith