انتقال شرط داوري در داوري تجاري بین‌المللی و داخلي

مهناز وحیدی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور تهران‌ جنوب ایران، وکیل پایه‌یک دادگستری

موافقت‌نامه داوري چه به‌صورت مستقل باشد چه شرط ضمن يك قرارداد، طرفين بعد از انعقاد قرارداد اصلي و به‌تبع آن براي حل‌وفصل اختلافات جاري يا آتي بر آن توافق می‌نمايند درنتیجه اولين لازمۀ انتقال شرط داوري، انتقال قرارداد اصلي است و بعد از انتقال قرارداد اصلي، سؤالی كه مطرح می‌شود اين است كه آيا شرط داوري مندرج در آن به منتقل‌اليه انتقال می‌يابد يا خير؟ در نوشتار حاضر، با توجه به خصوصيات شرط داوري و آثار قواعد عام قراردادها در ارتباط با انتقال شرط داوري و نيز با مطالعۀ آراي صادره مرتبط با داوری‌های تجاري بین‌المللی و داخلي، انتقال شرط داوري به‌عنوان يك اصل پذیرفته‌شده در برخي نظام‌های حقوقي، محرز دانسته شده است و سپس استثنائات و موانع انتقال شرط داوري موردبررسی قرار گرفته است.

چکیده


شرط داوري, قرارداد اصلي, قرارداد تبعي, قائم‌مقام (منتقل‌اليه), موانع انتقال شرط داوري

کلمات کلیدی

اطلاعات انگلیسی

Title

Transfer of arbitration clause in international and local trade arbitration
Mahnaz Vahidi
Master Student of private law at Tehran Peyamehnour, Lawyer

Abstract

Arbitration agreement whether being as independence or conditions amended to a contract, the parties after enforcing the main contract, and thereby for resolution of current or future conflicts will agree on it. Accordingly, the first requirement of transmitting arbitration clause is main contract transmission. Thereafter, the question that arises is that: will the arbitrary clause of the contract be transmitted to the assignee or not? In present article, concerning to the arbitrary clause conditions and effects of general rules of contracts related to the transferring arbitrary clause and also reviewing the adjudicated precedents related to international and local trade arbitration, arbitrary clause transmission, as an accepted principle (concept) in some legal systems, have been presumed. In this article, the exceptions and obstacles to arbitrary clause transmission have been studied.


keywords

Arbitrary Clause, Main Contract, Subordinate Contract, Surrogate (Assignee), Arbitrary Clause Transmission Obstacle