انواع جرائم و آسیب‌های اجتماعی و تأثیرگذاری فرقه‌های نوظهور در ارتکاب آن

رویا گلستان پور
کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی علوم و تحقیقات ساوه

فرقه‌ها جمعیت‌ها و گروهایی هستند كه با دوری از عقاید معمول در يك جامعه به‌تدريج به انزوا كشيده مي‌شوند و ماهيت خويش را در جدايي از جامعه عنوان می‌کنند. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که کمتر فرقه‌ای را مى‌توان يافت كه جـرمى در آن صورت نپذیرفته باشد. اکثر فرقه‌ها، انواع جرايم ارتـكابى را انجام می‌دهند و در تحقق آن‌ها تأثیرگذارند تا صرفاً‌ اهداف‌ فرقه‌اى خویش را محقق سازند. رسیدن به هدف با هر روش و ابـزاری از شـعارهاى اساسى اين گروه‌هاست. در درون فرقه، مريدان چـنان مراحلی را تجربه مـى‌كنند كه‌ نـتيجۀ‌ آن پس از مدتى، دگرگونى فرد در اجتماع است. شکل‌گیری فرقه‌های نوظهور فکری و رشد فزایندۀ آن‌ها در اکثر کشورها، به‌ویژه ایران، مشکلات بسیاری را به وجود آورده است. ازاین‌رو، هدف مطالعۀ حاضر بررسی انواع جرائم و تأثیرگذاری فرقه‌های نوظهور در انجام آن است که با روش اسنادی انجام گرفته است و نتایج آن گویای تأثیرگذاری فرقه‌های نوظهور در تحقق انواع جرائم است.

چکیده


جرائم، فرقه‌های نوظهور، جرم‌انگاری.

کلمات کلیدی

اطلاعات انگلیسی

Title

The Different Types of Crime and Social Damages and Its Effect on The Newly Established Casts
Roya Golestanpor
M. A in Criminal Law and Criminology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran

Abstract

Casts are populations and groups that are gradually isolated from common beliefs in a society and claim their nature in separation from society. The findings of this study show that there is less sectarianism in which crime is unacceptable. Most sects commit a variety of crimes and are influential in their realization of purely sectarian goals. Achieving the goal is by any means the fundamental motto of these groups. Within the cult, disciples experience many stages that result in a person\'s transformation in society. The emergence of emerging intellectual cults and their growing growth in many countries, especially Iran, has created many problems. Therefore, the purpose of this study was to investigate the types of crimes and the impact of emerging cults in their conduct. It has been documented and its results show the influence of emerging sects in the realization of all kinds of crimes.


keywords

Crime, Emerging Sects, Criminality