تحولات مقررات قرارهای حمایتی (دستور موقت) در داوری تجاری بین‌المللی (با تأکید بر قانون نمونۀ آنسیترال)

مسلم تشدیدی
وکیل پایه‌یک دادگستری استان یزد و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد.

امروزه حل اختلافات تجاری بین‌المللی از راه توسل به داوری، امری شایع و متداول محسوب می‌شود. مشکلاتی که در زمینۀ دادرسی‌های قضایی از قبیل فرایند طولانی رسیدگی، قوانین ماهوی متفاوتِ کشورها و وجود آیین‌های رسیدگی پرپیچ‌وخم وجود دارد، طرفین قراردادهای تجاری را بر آن می‌دارد که به‌جای رجوع به دادگاه از طریق داوری، مرافعات خود را حل‌وفصل نمایند. یکی از موضوعات مهم در زمینۀ داوری، بحث قرارهای موقت و دستورهای مقدماتی است. به خاطر کاستی‌هایی که در این زمینه، در قانون نمونۀ آنسیترال 1985 مشاهده می‌شد، قانون مزبور، در اصلاحات سال 2006 خود، اقدام به افزودن مقررات جدیدی نمود که باعث پیشرفت و بهبود وضعیت داوری در سطح بین‌المللی شد و برخی از کشورها نیز مقارن با این اصلاحات، قوانین ملّی خود را مورد تجدیدنظر و بازنگری متناسب قرار دادند. لکن قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، مصوّبِ 26 شهریور سال 1376 که مقتبس از نسخۀ اولیۀ قانون نمونۀ آنسیترال (1985) است تا این لحظه، اقدامی جهت همراهی با این تحولات بین‌المللی انجام نداده و البته این امر، سبب کاهش تمایل اشخاص به حل اختلافات خود از طریق داوری بر اساس قانون ایران می‌شود؛ لذا در این پژوهش اقدامات اصلاحی را که در قانون نمونۀ آنسیترال و برخی قوانین ملی در این خصوص اعمال شده است موردمطالعه و تحلیل قرار می‌دهیم تا شاید روزنه‌ای برای تحول قانون داوری ایران نیز در این موضوع گشوده شود.

چکیده


داوری، داور، قرارهای موقت، دستورهای مقدماتی، قانون نمونۀ آنسیترال.

کلمات کلیدی

اطلاعات انگلیسی

Title

Modifications of The Supporting Regulations (Temporary Judge) in The International Business (Emphasizing on The UNCITRAL Model Law)
Moslem Tashdidi
Attorney at Law, Ph. D Student in Private Law, Ferdowsi University, Mashhad, Iran

Abstract

Today, settlement of international commercial disputes via recourse to arbitral tribunals and referring to arbitrators is considered to be common and rife. Difficult at the ground to try judiciary issues comprise: long proceedings process, litigation charges, different substantive laws in states, existence of elaborate procedures and etc. are available. And this causes to persuade parties referring to the arbitration instead of court for obviating their disputes. Iranian international arbitration commercial law with goal of the facility of the trade settlement was accepted and enacted in year 1376. Noted law is inferred from UNCITRAL model law. Model law enacted year 1985 is regarded to be important source for member states in ground of resolving disputes at arbitration. One of the significant issues in this law is discussion about” interim measures of protection”. By reason of defects and deficient that were presented on the ground, the UNCITRAL working group embarked to reform in year of 2006 for adding new articles. This event eventuated to advance and improvement in international arbitration position. And many of the countries concurrent with reformation, staged to retrospection of their own laws. However, Iranian international arbitration commercial law also without accompaniment to the international revolutions was fixed. With the delinquency in our law, willingness of individuals to settle their disputes through arbitration regarding Iranian law will be reduced. Hence, we try in this research to study reformation happened on the UNCITRAL model law and other national laws and need for Iranian legislative into concurrent with the revolutions that are necessary in international society.


keywords

arbitration, arbitrator, Interim measures, Preliminary Orders, UNCITRAL Model Law.