دلایل مشروعیت اخذ منابع مالی دولت اسلامی‌ و معیارهای توزیع آن

پرنیان مشایخ
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی د انشگاه نجف‌آباد اصفهان، دانشکدۀ حقوق و الهیات و معارف اسلامی‌، گروه حقوق، گرایش جزا و جرم‌شناسی، اصفهان، ایران.

هر دولتی برای پیشبرد اهداف خود و ادارۀ امور جامعه نیازمند منابع مالی مناسب است و دولت اسلامی نیز از این امر مستثنا نیست و در انجام وظایف خود مجبور است که مخارج و هزینه‌های سنگینی را متحمل شود؛ بنابراین برای تأمین مالی این مخارج، دولت‌ها باید بر اساس قوانین و ضوابط حاکم بر کشور از راه‌های مختلف کسب درآمد کنند یعنی به‌واقع باید منابع مالی دولت‌ها تأمین شود. هدف مقالۀ حاضر که با روش توصیفی‌تحلیلی و منابع کتابخانه‌ای نوشته شده این است که کارگزاران، مدیران و برنامه‌ریزان اقتصادی و جامعۀ قضایی و وکلای دادگستری بتوانند از این تحقیق، نهایت استفاده را بکنند. ه

چکیده


منابع مالی، دولت اسلامی‌، زکات، مالیات

کلمات کلیدی

اطلاعات انگلیسی

Title

The Legal Basis of Financial Resources Receiving in Islamic State and its Disturbing Dimensions
parnian mashayekh
M. A. in Criminal Law, Faculty of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Department of Law- Theology and Islamic Studies, Islamic Azad University, Najaf abad, Esfahan, iran.

Abstract

Every state needs adequate financial resources to pursue its goals and run its affairs, and the Islamic State is no exception and has to incur heavy costs and expenses in carrying out its duties. According to the laws and regulations governing the country, there are various ways to make money, which means that the government should actually be financed. The purpose of this paper, written with a descriptive-analytical approach and library resources, is to make the most of this research for practitioners, managers, economic planners, and the judicial community and lawyers.


keywords

Financial Resources, Islamic State, Zakat, Taxes