جایگاه داوری در حل و فصل اختلافات قراردادهای پیش فروش ساختمان

نسیم خداخواه
پژوهشگر دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی ‌مشهد، مشهد، ایران

در جامعۀ کنونی، قراردادهایی به‌عنوان پیش‌فروش یا پیش‌خرید ساختمان، رواج چشمگیری پیدا کرده که بخش قابل‌توجهی از معاملات املاک را به خود اختصاص داده است. قانون پیش‌فروش ساختمان، قانونی خاص است. جهت سروسامان دادن به قراردادهای پیش‌فروش ساختمان و تنظیم روابط طرفین این قرارداد، تبعیت هر قرارداد پیش‌فروش، در هر قالب و عنوانی که منعقد شود از این قانون، تعیین و احصاء اشخاصی که می‌توانند اقدام به پیش‌فروش ساختمان نمایند و نیز پیش‌بینی داوری اجباری ازاجمله احکام اصلی قانون نام‌برده است. قانون‌گذار رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد پیش‌فروش ساختمان را در صلاحیت هیئت سه‌نفرۀ داوران منتخب طرفین دانسته است. داوران به‌طور معمول باید توسط طرفین انتخاب شوند و آنان باید بر اساس قانون و قرارداد (کدخدامنشی) به رسیدگی و صدور رأی اقدام نمایند. با توجه به افزایش قیمت آپارتمان در سال‌های اخیر در کنار کاهش قدرت خرید مشتریان، قراردادهای پیش‌فروش ساختمان از رونق بسیاری برخوردار شده‌اند. هم‌چنین به همراه افزایش قراردادهای پیش‌فروش مسکن، دعواهای حقوقی مرتبط با آن نیز رشد چشمگیری داشته است. برخی شروط در ضمن قانون پیش‌فروش ساختمان می‌تواند از این مسائل جلوگیری نماید. قانون پیش‌فروش ساختمان‌ها از چندی قبل به دلیل این‌که به‌درستی اجرا نمی‌شد مشکلات جدیدی را ایجاد کرده بود و به همین دلیل نیاز به اصلاح این قانون به‌شدت احساس می‌شد. پیش‌فروش ساختمان و آپارتمان بدون تنظیم رسمی ممنوع است. بر اساس ماده 18 آیین‌نامه پیش‌فروش ساختمان اگر فردی در این باره تخلفی داشته باشد مطابق با قانون با وی رفتار خواهد شد.

چکیده


قانون، پیش‌فروش، ساختمان، داوری، اختلاف

کلمات کلیدی

اطلاعات انگلیسی

Title

The position of arbitration in resolving disputes over pre-sale contracts
Nasim Khodakhah
PH.D. Student in Criminal Law and Criminology , Mashhad branch, Islamic Azad University , mashhad,iran.

Abstract

In today\'s society, contracts as a pre-sale or pre-purchase of a building have become very popular, having a significant share of real estate transactions. The pre-sale law is a special law. Adjust the relationships between the parties to this contract. Adhere to any pre-sale contract, in any form or title provided for by this law, identify the persons who may pre-sell the building, as well as compulsory arbitration, including the principal provisions of the law. The lawmaker will handle disputes arising out of the pre-sale contract the three-member panel of judges has been selected by the parties. Judges should normally be selected by the parties and they must act on the basis of law and contract (code of conduct). Due to the increase in the share of apartments in recent years, along with the decline, Customers\' purchasing power of building pre-sale contracts has grown tremendously, with increased housing pre-sale contracts and related litigation also seeing significant growth. Under the terms of the pre-sale law, the law can prevent these issues. Pre-sale of buildings a long time ago because it was right It had created new problems and therefore the need to amend the law was strongly felt. It is forbidden to sell buildings and flats without formal regulation. He will be treated in accordance with the law.


keywords

Law, Pre-sale, Building, Arbitration, Dispute