راهکارهای پیشگیری از جرم سرقت در بستر مبادلات رمزارزهای جهانی

نسترن ارزانیان | زهرا ایزدی
کارشناس ارشد حقوق حمل‌ونقل تجاری، دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري تهران، دانشكدۀ ثبت، حقوق، تهران، ايران | کارشناس ارشد حقوق خانواده، دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري تهران، دانشكدۀ ثبت، حقوق، تهران، ايران

ررمزارزها پدیدۀ نوظهور عصر حاضرند که پژوهشگران جهانی را با دغدغۀ جدیدی مواجه کرده‌اند. علاوه بر چالش‌های حقوقی بسیاری نظیر ماهیت دقیق و مشروعیت آن، چالش‌هایی کلیدی در رابطه با ادبیات کیفری آن مطرح شده که نیاز است مقنن چالش‌های وارده را با دقت بسیاری بررسی نماید. یکی از مهم‌ترین آن‌ها، افزایش جرم سرقت در بستر معاملات این‌چنینی قلمداد می‌شود. به‌طورمثال با روی کار آمدن رایانه‌های کوانتومی، ممنوعیت واردات دستگاه‌های استخراج رمزارزها و ورود غیرقانونی آن‌ها به داخل کشور، دریافت ایمیل‌های فیشینگ، وجود سایت‌ها و درگاه‌های پرداخت جعلی و علی‌هذا بر افزایش جرم سرقت و بزه‌دیدگی شهروندان افزوده شده است. به‌طورمثال رمزارز بنكور که در سال ٢٠١٧ یكی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های تاریخ این حوزه لقب گرفته، با سرقتی معادلِ 13 میلیون دلار همراه بوده است. لذا پیشگیری از جرم، یكی از مهم‌ترین موضوعات در علم جرم‌شناسی است كه سیاست‌گذاران نظام عدالت كیفری بر این باورند كه در راستای طراحی و اجرای سیاست جنایی كارآمد تنها از گذر محاسبه دقیق و همه‌جانبه تمامی زوایای آن به وقوع می‌پیوندد که در راستای جلوگیری از جرم سرقت در بستر مبادلات رمزارزها نیز باید به‌درستی لحاظ شود. البته تلاش‌هایی در راستای تدوین برنامۀ تقنینی و تدابیر پیشگیرانه همانند سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها توسط بانک مرکزی تدوین شده است که تنها به حوزۀ رمزارز ملی مرتبط بوده و رمزارزهای جهانی چون بیت‌کوین را در بر نمی‌گیرد.

چکیده


رمزارز، فیشینگ، جرم، بیت‌کوین، سرقت.

کلمات کلیدی

اطلاعات انگلیسی

Title

Solutions of Crime Prevention in robbery in the context of Global Cryptocurrency
nastaran arzanian | zahraa.izadi
Master of Law, University of Juridical Sciences & Administrative Services, Tehran, judicial intern | M.A. family Law, Faculty of Registration ,University of Judicial Sciences and Administrative Services, Faculty of Registration,Tehran, Iran

Abstract

Cryptocurrency are an emerging phenomenon of the modern age that has brought new researchers into the world. In addition to the many legal challenges, such as its precise nature and legitimacy, there are key challenges to its criminal literature that need to be carefully scrutinized by the legislator. One of the most important cases is the increase in the mass of robbery in the context of such transactions. For example, with the introduction of quantum computers, bans on the import and export of cryptocurrency, illegal phishing emails, phishing sites and payment gateways have been added to the crime of robbery and victimization. For example, cryptocurrency Bancourt, one of the largest assets in the history of the nickname, was associated with a theft of $ 13 million. Therefore, crime prevention is one of the most important issues in forensic science that policymakers in the criminal justice system believe that in designing and executing an effective criminal policy only through a careful and comprehensive calculation of all its angles will occur. The bed of exchanges of cryptocurrency should also be properly considered. However, efforts have been made by the central bank to develop legislation and preventive measures, such as the document on requirements and regulations in the field of cryptocurrency, which relates only to national cryptocurrency and does not include the global cryptocurrency such as Bitcoin.


keywords

cryptocurrency, Phishing, Crime, Bitcoin, robbery.