جستاری در تعزیرات منصوص شرعی

قاسم مرادی
وکیل پایه‌یک دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران.

یکی از انواع تقسیم‌بندی جرائم، تقسیم‌بندی ازلحاظ اهمیت جرم ارتکابی و شدت مجازات است. تعزیرات نوعی از مجازات‌های اسلامی است که از آغاز شکل‌گیری دین اسلام در کنار مجازات حدی به وجود آمد که ازنظر اهمیت جرم و شدت مجازات، دارای درجه‌بندی پایین‌تری نسبت به حدود است. تعزیرات منصوص یا معین شرعی، ازجمله موضوعات محل بحث و اختلاف در فقه کیفر یا اسلام است. تعزیرات منصوص فاقد پیشینه در حقوق کیفری ایران است. مقنن جزایی ایران نخستین بار در قانون مجازات اسلامی 1392 بدون ارائۀ تعریفی از این نهاد و روشن ساختن مصادیق آن‌ها، احکام خاصی را بر آن مترتب نموده و به‌نوعی با آن‌ها معاملۀ حد نموده است. منظور از تعزیرات منصوص شرعی، مجازات‌های خاصی است که توسط شارع مقدس، نوع و اندازۀ آن برای گناهانِ موجبِ تعزیر مقرر شده و در قانون ایران نیز برای بعضی جرائم موجب تعزیر آمده است نظیر هم‌جنس‌گرایی مردان، اقرار به زنا کمتر از 4 بار که به ترتیب در مواد 237 و 232 قانون مجازات اسلامی آمده است. بر اساس تبصرۀ 2 مادۀ 115 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، مجازات‌هایی که در قالب تعزیرات منصوص شرعی هستند مشمول برخورداری از امتیازات مهمی همچون مرور زمان کیفری، تعویق مجازات و تعلیق مجازات نخواهند بود.

چکیده


تعزیرات منصوص شرعی، تعزیر، حدود، قانون مجازات اسلامی.

کلمات کلیدی

اطلاعات انگلیسی

Title

An Investigation on Sharia Laws
Ghasem Moradi
Attorney at Law, Ph.D Student in Criminal Law and Criminology, Science and Research Branch, Islamic Azad University,Tehran, Iran

Abstract

One of the types of crime categorization is the categorization in terms of the significance of the crime and the severity of the punishment. Testimonies are form of Islamic punishments that have been created since the beginning of the formation of the Islamic religion alongside punitive punishment, which in terms of the importance of crime and severity of punishment has a lower grade than the limits. Successions, including religious matters, are the subject of debate and disagreement in Islamic jurisprudence. Imprisoned sentences have no background in Iran\'s criminal law. The Iranian criminal lawmen for the first time in the Islamic Penal Code of 1392, without giving a definition of this institution, and clarifying their instances, have made certain rulings on it and have somehow dealt with. The purpose of the sanctity of Shari\'ah is the special punishments imposed by the sacred order and the size of it for the sins of the ta\'zir, and according to Iran\'s law, it has also been punished for some crimes, such as: homosexuality of men, confession of adultery less than 4 times, respectively Items 237 and 232 of the Criminal Code. According to paragraph 2 of article 115 of the Islamic Penal Code of 1392, punishments in the form of sanctions imposed by religious law are not subject to significant privileges such as custody, deferral of punishment and suspension of punishment.


keywords

Sharia Laws, Ta\\\'zir, Limit, Islamic Penal Code