سبب دعوی در حقوق ایران

بهروز قاضی | علی فخیمی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد تسوج | کارشناس مترجمی ‌زبان انگلیسی، محقق و پژوهشگر

يكي از اموري كه به‌عنوان يك اصل در آيين دادرسي مدني پذيرفته شده، اصل تغييرناپذيري عناصر دعوي است. ازآنجاکه در ادبيات حقوق و قوانين ما به اين اصل اشاره و از آن بحثي نشده است، هدف از تدوین اين مقاله تبيين عناصر و عوامل سبب دعوي و بررسي امكان تغيير آن در طول دادرسي يا همان قسمت اخير مادۀ 98 قانون آیین دادرسی مدنیاست كه اساتید آيين دادرسي مدني در كتاب‌ها و مقالات خود كمتر به آن پرداخته‌اند. در این خصوص از مبانی و نظریات مهم و منابع موجود استفاده نموده و مرجع تشخیص نیروی الزام‌آور این مهم را معرفی و به آن خواهیم پرداخت. در این میان طواری اقرار به‌عنوان ‌یکی از مهم‌ترین ادله در دادرسی تحت ضابطه‌ ایرادات بایستی بررسی شود، هرچند این امر به معنی کم‌رنگ شدن نقش اصحاب دعوا نیست. پذیرش این ایرادات که نمی‌توان آن‌ها را منحصر به موارد خاصی دانست، منوط به وجود برخی ارکان ایجابی و سلبی است. از‌اين‌رو در اين کار تحقیقی سعي شده به استناد مادۀ يادشده و ساير مواد قانون آيين دادرسي مدني، عناصر و سبب دعوي تعريف و چگونگي تغيير آن بحث و مطالعه شود.

چکیده


عناصر دعوي، اطراف دعوي، موضوع دعوي، سبب دعوي.

کلمات کلیدی

اطلاعات انگلیسی

Title

The Cause of Action (The Claim) in The Rights of Iran
Behrouz Ghazi | Ali Fakhimi
M. A in Private Law,Tasouj Branch, Islamic Azad University, Tasouj, Iran | B.A in English Language Translation, Researcher

Abstract

One of the things that have been accepted as a principle in civil procedures is related to the principle of invariance of action elements . As no mentioned and discussed to this principle in our legal literature and law, thus the aim of this paper is to explain the elements of the action and the cause of action factors under the evaluation on the possibility of its alteration during the proceedings or meet to the latter part of Article no. 98 of the Civil Procedure Act that the masters of Civil proceeding Procedures have been little studies in the given books and articles before. Principles and theories of matter and use of resources and reference detect binding force are studied at this aim and introduced and discussed, the rules, documents and national legislation on the cause of action discussed. This does not mean a reduced role for the parties. Acceptance of the objections that cannot be limited to certain cases, but it would be subjected to some exigency and privative elements. Therefore, in this research, due to materials of CPA , the elements and causes of action shall be defined and it was studied how to change it in practice.


keywords

Elements of the action, the Parties of the action, the subject of action, cause of action, Article 98 of the Civil Procedures Act