بررسی قوانین و مواد مرتبط با جرم جاسوسی رایانه‌ای

پيمان رضائي‌ور
وكيل پايه‌يك دادگستري، دانشجوی دكتري حقوق كيفري و جرم‌شناسي

این مقاله، در صدد بررسی ابعاد مختلف جاسوسی در فضای مجازی و مباحث جرم‌انگاری و حقوقی آن، تبیین وجوه تشابه و افتراق جاسوسی سنتی با جاسوسی سایبری، تبیین شرایط و عناصر جاسوسی در فضای مجازی با رویکرد دستیابی غیرمجاز به اطلاعات و برهم‌زدن امنیت کشور و تبیین رویکرد قوانین موضوعۀ ایران نسبت به جاسوسی در فضای مجازی است. در این مقاله، جاسوسی رایانه‌ای و ابعاد آن از نظر قانون جرائم رایانه‌ای، و نیز قوانین و مواد مرتبط به جرم جاسوسی رایانه‌ای موردبررسی قرار می‌‌گیرد. همچنین به چالش‌ها و موانع موجود در مسیر رسیدگی به جرائم رایانه‌ای و به‌طور اخص به جاسوسی رایانه‌ای، تفاوت و شباهت‌ها و رابطۀ بین مواد گوناگون دربارۀ جاسوسی در قانون مجازات اسلامی‌ پرداخته می‌شود. درنهایت نیز پیشنهادهایی برای برطرف شدن خلأهای قانونی و مشکلات حقوقی ارائه شده است.

چکیده


جاسوسی، جاسوسی رایانه‌ای، قانون جرائم رایانه‌ای، جرم در فضای مجازی.

کلمات کلیدی

اطلاعات انگلیسی

Title

Investigate the Topic, Rules and Materials Related to Computer Spy Crime
Peyman Rezaievar
Attorney at Law, Ph. D Student in Criminal Law and Criminology

Abstract

This article investigates various aspects of cyber-espionage and its criminal and legal issues, explaining the similarities and differences of traditional espionage with cyber-espionage, explaining cyber-espionage conditions and elements with an approach to unauthorized access to information and security breach. The country and the explanation of the laws of Iran are subject to cyber spying. This article examines cyber-espionage and its dimensions in terms of cybercrime law, as well as the laws and materials related to cyber-crime. The challenges and obstacles in the way of dealing with cybercrime and in particular cyber espionage, the differences and similarities and the relationship between the various materials about espionage in Islamic Penal Code are also addressed. Finally, suggestions are made to resolve legal vacancies and legal problems.


keywords

espionage, computer spy, cybercrime law, cyber crime