مسئولیت مدنی ناشی از خطا در مشاورۀ علمای مذهبی

مهدی رحمانی منشادی | احسان کارگران بافقی
وکیل پایه یک دادگستری، مدرس دانشگاه دارالعلم یزد | وکیل پایه یک دادگستری، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق.

بحث مسئولیت مدنی ناشی از خطا در مشاوره، به مسئولیت‌های ناشی از مشاورۀ حقوقی، مشاورۀ روان‌شناسی، مربی ورزشی، مشاوران اقتصادی و بنگاه‌های مرتبط، مسئولیت کشیش‌ها و علمای مذهبی در مشاوره‌های خود و سایر انواع مشاوره‌های رایگان می‌پردازد. مسئولیت مدنی ناشی از خطا در مشاوره، به معنای مسئولیتی است که از فعالیت‌های مشاوره ناشی می‌شود. این اصطلاح بیشتر در زمینۀ مؤسساتی مطرح شده است که انواع متنوعی از مشاوره را فراهم می‌کنند و خطا در ارائۀ مشاوره ممکن است به مسئولیت مؤسسۀ مزبور منتهی گردد. در کشورهای آمریکایی و اروپایی، شرکت‌های بیمه، بیمه‌نامه‌های خاص این مشاغل را نیز تهیه کرده و این نوع از تقصیرهای شغلی را نیز پوشش می‌دهند؛ ولی نکتۀ قابل‌توجه این است که بحث مسئولیت مدنی ناشی از خطا در مشاوره، اولین بار در مورد مسئولیت کشیشان مطرح شده است که آیا آن‌ها در مشاوره‌های مذهبی و اجتماعی‌ای که به مردم می‌دهند در صورت خطا و ورود خسارت مسئولیت دارند؟ در این تحقیق بعد از بررسی قواعد کلی مسئولیت مدنی، به تبیین اصول کلی مسئولیت مدنی مشاور و سپس به بررسی مسئولیت مدنی ناشی از خطا در مشاورۀ مشاوران مذهبی می‌پردازیم.

چکیده


مسئولیت، مشاورۀ داوطلبانه، خطای شغلی، مشاورۀ مذهبی، کشیش.

کلمات کلیدی

اطلاعات انگلیسی

Title

Civil Liability Arising From Errors on the Advice of Religious Scholars
Mehdi Rahmani Manshadi | Ehsan Kargaran Bafghi
Attorney at Law, Sessional lecturer, darolelm University, Yazd, Iran | Attorney at Law, Sessional lecturer, Bafgh Branc , Islamic Azad University ,Bafgh, yazad

Abstract

Discussion of civil liability arises from errors on the advice of the risk of legal advice, counseling psychology, athletic trainers, consultants economic and agents related ،responsibility of priests and religious scholars in their consulting deals and other kinds of free advice. Civil liability arises from errors in counseling means responsibility that causes consultancy activities. It is further called on the institutions that provide a wide variety of consulting. It has been advising the error that may lead to liability of the Institute. In American and European countries insurance companies, the insurance industry has provided specific insurance of this job and also covered this type of job transgressions. But the remarkable thing is that the civil liability arising from errors in the first consultation has been raised about the responsibility of priests. In this study, after examining the general rules of civil liability, it explains the general principles of civil liability of Consultation. Then, the civil liability arising from errors in consulting considers religious points.


keywords

Responsibility, voluntary counseling, job errors, religious counseling, priest