نگاهی به نهاد خدمات عمومی به‌مثابه جایگزین حبس نوجوانان بزهکار و چالش‌های اجرایی آن

جمال بیگی | حسین بیگی
وکیل پایه یک دادگستری، استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران. | دانشجوی دکتری تخصصی رشته حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.

نهاد خدمات عمومی‌ یکی از تدابیر جایگزین حبس نوجوانان بزهکار به شمار می‌رود که به‌موجب آن، به نوجوان بزهکار پیشنهاد می‌شود از طریق انجام کاری (رایگان) به نفع جامعه، به‌جای رفتن به زندان، در صدد جبران خطایی برآید که مرتکب شده است. به‌بیان‌دیگر، خدمات عمومی ‌رایگان یا خدمات عام‌المنفعه دستور دادگاه است که به‌وسیلۀ آن نوجوان بزهکار فرصت جبران خسارت را به خاطر اشتباهی که مرتکب شده می‌پذیرد و با انجام کاری به نفع اجتماع، زندانی نمی‌شود؛ فلذا بهتر آن است که به‌جای مشاهدۀ اثرهای مخرب و زیان‌بار زندان بر شخصیت نوجوان بزهکار، از استعداد، دانش، تجربه و تخصص وی به نفع جامعه استفادۀ بهینه شود تا بدین طریق دین خود را به جامعه ادا کند و در تکامل شخصیتی وی نیز، خلئی پیش نیاید. این مقاله کوشش می‌کند خدمات عمومی ‌را به‌عنوان جایگزینی برای حبس نوجوانان بزهکار معرفی کند و چالش‌های فراروی اجرای آن را در بافت فرهنگی و اجتماعی ایران مورد نقد و بررسی قرار دهد.

چکیده


خدمات عمومی، جایگزین حبس، نوجوانان بزهکار، مقررات ایران.

کلمات کلیدی

اطلاعات انگلیسی

Title

Take a Look of Public Service Institutions as an Alternative to the Detention of Criminal Juveniles and its Executive Challenges
Jamal Beigi | Hussein Beigi
Attorney at Law, Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology Maragheh Branch, Islamic Azad University Maragheh, Iran. | Ph.D Student in Criminal Law and Criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran

Abstract

The Public Service Institution, one of the alternatives imprisonment of criminal juveniles considered to be a juvenile criminal, is proposed by doing (free) in favor of the society, instead of going to prison, and compensate for the error is committed. In other words, public services for free or work Public Works of the court\'s orders, which demanded compensation juvenile criminal opportunity for the mistakes committed by and do a prisoner in favor of society. Therefore, it is better that instead of seeing harmful and destructive effects on the personality of prison juvenile criminal, worse than the pain medication, of talent, knowledge, experience and expertise he will benefit the society optimized use to their religion and the community and had in the evolution of his character, the void. This paper effort, public services as an alternative to the detention of criminal juveniles and introduced the challenges in the context of its implementation, social and cultural Iran and cash.


keywords

Public Works services, Alternative imprisonment, Criminal juveniles, Iran\\\'s regulations