سیاست های تقنینی در قانون بیمه مصوب 1395 با بررسی وضعیت جبران خسارات ناشی از جرایم تعیین شده

مرضیه کیانی | اصغر پورشمس
دانشجوی کارشناسی ارشد جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد واحد نجف‌آباد. اصفهان، ایران | استاد دانشگاه آزاد واحد نجف‌آباد، اصفهان، ایران

از بدو ورود اتومبیل و دیگر وسایل نقلیه به زندگی بشر و حوادث به‌وقوع‌پیوستۀ ناشی از آن، نیاز به وجود بیمه بیش‌ازپیش احساس شد. شرکت‌های بیمه نیز با پوشش دادن گروه‌های انبوهی از بیمه‌گذاران، این موضوع را پوشش می‌دادند و به‌این‌ترتیب، مسئولیت خسارت‌های مالی و جانی مرتبط با حوادث وسایل نقلیه را بر عهده می‌گرفتند. در ایران قانون بیمۀ اجباری بعد از چندین قانون و با یک‌سری تحولات و سیاست‌های جنایی تقنینی در سال 1395 تصویب شد که البته با وجود سیاست‌های تقنینی قانون‌گذار در قانون بیمۀ مصوب 1395 باز هم کاستی‌های متعددی در این حوزه مشاهده می‌شود و نیازمند تنظیم و تصویب قوانین جدید در این زمینه هستیم و فقدان شناسایی مستقل افعال مجرمانه در متون قانونی و عدم توجه به عناصر جزایی در آن، اسباب وجود یک چالش و خلأ گسترده برای تحقق و انجام طرق متقلبانه و تسلط بر اموال بیمه‌گر یا بیمه‌گذار را فراهم کرده است و علاوه بر این به جهت افزایش تقلب و سوءاستفاده و وقوع جرائم مختلف در حوزۀ بیمه نیاز به ارائۀ راهکارهایی در حوزۀ پیشگیری بیش‌ازپیش احساس می‌شود.

چکیده


بیمه، سیاست جنایی، سیاست تقنینی، قانون جدید بیمه

کلمات کلیدی

اطلاعات انگلیسی

Title

the legislative policies in the insurance law approved by the law on compensation of damages caused by determined crimes
marzieh kiani | Asghar Porshams
M. A. Student in Criminal Law and Criminology ,Najaf abad branch, Islamic Azad University ,Najaf abad, iran. | Assistant professor, Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Faculty of Law- Theology and Islamic Studies, Islamic Azad University,Najaf abad, iran

Abstract

Since the arrival of the car and other vehicles into the human life and incidents that have taken place, there was a need for more insurance than ever. Insurance companies covered the matter by covering a large number of insurance companies, thus taking responsibility for financial and criminal losses associated with the accidents. in iran, mandatory insurance law after several laws and with a series of changes and legislative policies was enacted in 1395 that, despite legislative legislative policies, there are numerous shortcomings in this field, and in addition to increasing fraud and abuse of different criminal elements in the insurance field, it is necessary to provide solutions in the prevention domain more than ever.


keywords

insurance, criminal policy, legislative policy, new insurance law