آسیب شناسی شیوه رسیدگی به دلایل در دیوان عدالت اداری

آزیتا محسن زاده
فارغ التحصیل مقطع دکتری از دانشگاه شهید بهشتی، مدرس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

ادلۀ اثبات دعوا راهنمای دادرس برای کشف واقع است، لذا نقش آن در دادرسی بسیار مهم و راهبردی است، به‌طوری‌که تحقق دادرسی اداری منصفانه مستلزم رعایت ضوابط و اصول خاصی در رسیدگی به دلایل است تا به‌این‌ترتیب اهداف دادرسی اداری و تضمین اصل حاکمیت قانون محقق گردد. یکی از اصول مهم در دادرسی منصفانه، رعایت اصل تناظر در ارزیابی ادله است. با عنایت به قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مواد 29 و 30 و 83) اصل تناظر در ارزیابی ادله به‌طور شایسته در این قانون تضمین نگردیده است، به‌طوری‌که شهروند از پاسخ و ادله ارائه‌شده از سوی اداره مطلع نمی‌گردد و فرصت دفاع و رد آن ادله را از دست می‌دهد. لذا ضرورت دارد با پیش‌بینی مقررات لازم، امکان مشارکت آگاهانۀ شهروندان در دادرسی اداری تضمین شود. از سوی دیگر، برای تحقق دادرسی منصفانه، توجه به دلایل و صدور آرای مستند و مستدل اهمیت دارد، به‌این‌ترتیب ضمن جلوگیری از استبداد قضات، طرفین دعوا از موجبات رد و قبول ادعاها و ادلۀ خود مطلع خواهند شد. از دیگر شرایط لازم برای تحقق دادرسی منصفانه، وجود قضاتی متخصص و آموزش‌دیده است تا با تکیه بر دانش و تخصص خود به ارزیابی ادله پرداخته و درنهایت آرایی مستدل و مبتنی بر مستندات قانونی با رعایت اصل تناظر صادر نمایند. متأسفانه برخی از آرای صادره از دیوان عدالت اداری به‌طور شایسته مستدل و مستند نیست.

چکیده


دلیل اثبات دعوا، اصل تناظر، مستند و مستدل بودن آرا، دادرسی منصفانه، دیوان عدالت اداری

کلمات کلیدی

اطلاعات انگلیسی

Title

Critical Analysis of Consideration of Evidence in Court of Administrative Justice
azita mohsenzadeh
PH.D in public law, sessional lecturer, South Tehran Branch, Faculty of Law, Islamic Azad University, Tehran, iran.

Abstract

Evidence is the guidance of judges to discover the truth and make the final decision, so the role of evidence in procedure is very significant and substantial. Realization of the fair hearing in Court of Administrative Justice requires observance of special rules and principles in consideration of evidence so that administrative procedure goals and the principle of the \"rule of law\" will be realized. One of the important principles in fair hearing is the principle of correspondence in consideration of evidence. According to Organizations and Procedure in Court of Administrative Justice Act (Articles 29,30,83) the principle of correspondence in consideration of evidence isn\'t guaranteed competently, so that the citizen hasn\'t been informed of the administration\'s response and the evidence therefor the citizen will lose the defense opportunity and the possibility for rejection of those evidence. It is necessary that by predicting essential rules, the litigation right and possibility of conscious participation in administrative procedure will be guaranteed for citizen. On the other side, Consideration of evidence and issuance of reasonable and documentary decrees are essential to prevent judges from despotism so they should justify the principles and argue therefore parties involved in litigation will be aware of the reasons for acceptance and rejection of the claims and the evidence and fair hearing will be realized. Expert and educated judges are required for fulfillment of the above goals. Unfortunately some of the decrees in the Court aren\'t competently reasonable and documentary because the specialization is ignored in the Act.


keywords

evidence, principle of correspondence, reasonable and documentary decrees, fair hearing, Court of Administrative Justice