وکالت در طلاق از دیدگاه مذاهب اربعه

فاطمه انتشاری | حسین منصوری
دانشجوی دکتری فقه و حقوق –دانشکده حقوق –گروه حقوق –دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان، ایران | کارشناس ارشد حقوق عمومی –دانشکده حقوق –گروه حقوق –دانشگاه پردیس تهران ، ایران.

وکالت در طلاق از دیدگاه مذاهب اربعه مورد پذیرش قرار گرفته است و در این مذاهب، این عقیده وجود دارد که طلاق از جمله تصرفاتی است که نیابت را می‌پذیرد و وکالت هم در آن مورد قبول قرار گرفته است، به این صورت که طلاق را شخص طلاق‌دهنده می‌تواند با مباشرت خودش برگزار کند و خودش آن را واقع سازد و یا می‌تواند آن را به غیر از خودش نیابت دهد. وکالت در عقد نکاح از دیدگاه مذاهب اربعه، در خارج از فضای مجلس عقد نكاح و با فاصله از زمان عقد نیز قابل‌قبول بوده و وکیل حق اجرای وکالت را خواهد داشت و حق فسخ وکالت برای زوج و زوجه به قوت خود باقی است؛ مگر این‌که با توافق ضمنی، این حق را از خود ساقط نموده باشند و یا این‌که این حق را به شخص دیگری غیر از خود انتقال داده باشند؛ پس موکل می‌تواند در هر زمانی که اراده کرد وکیل خود را عزل کند. این مقاله با روش توصیفی‌تحلیلی و منابع کتابخانه‌ای نگارش شده است.

چکیده


وکالت، طلاق، تفویض.

کلمات کلیدی

اطلاعات انگلیسی

Title

Attorneys for Divorce from a Religious Perspective
fatemeh enteshari | Hossein Mansouri
PH. D Student in Jurisprudence and Principles of Islamic Law, , Department of Law, , Islamic Azad University, Najaf abad, Iran | M.A. in Public Law, Department of Law, Pardis Tehran University of Tehran, Iran.

Abstract

Divorce law has been accepted from the different religions, and it is believed that divorce is one of the occupations that accept vice and the law is accepted, in that divorce is a personal matter. The divorcing party can arrange it with his or her own stewardship, or he or she may request it outside of his or her own. Unless the consent is given and the lawyer shall have the power to execute the power of attorney and the right to terminate the power of attorney for the couple and the wife shall remain in force unless otherwise agreed. They have been deprived of their right or transferred to a person other than themselves, so the client can dismiss his lawyer at any time he wishes. It has been written.


keywords

Lawyer, Divorce, Delegation