نقش ماده 22 قانون حمایت خانواده در طلاق توافقی و مطالبۀ مهریه

لیدا عقیلی | ویدا عقیلی
. وکیل پایه یک دادگستری ، دانشجوی کارشناسی ارشد معارف و حقوق خانواده دانشگاه ارومیه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه معارف اسلامی، ارومیه، ایران. | کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه ارومیه، ایران

این مطالعه شاخه‌ای از علم حقوق خانواده است که به بررسی طلاق به‌ویژه طلاق توافقی و مطالبه مهریه می‌پردازد و در این راستا نقش حمایتی ماده 22 قانون حمایت خانواده را مبنی بر پرداخت یک‌صد و ده سکه تمام‌بهار آزادی یا معادل آن، موردبررسی قرار می‌دهد. مقاله حاضر می‌تواند دیدگاه نویی را پیش روی قانون‌گذاران قرار دهد که آیا ماده مذکور صرفاً به دنبال منافع زوج است؟ و این‌که با وجود اعسار زوج از پرداخت مهریه نقش ماده مذکور چیست؟

چکیده


طلاق توافقی، مهریه، ماده 22 قانون حمایت خانواده.

کلمات کلیدی

اطلاعات انگلیسی

Title

The Role Of Matter 22 Of The Family Protection Act In Agreed Divorce And Dowry Claim
Lida Aghili | Vida Aghili
Attorney at Law, M.A Student in Family Law and Islamic Studies, Department of Islamic Studies, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University, Iran. | M.A in Public Psychology, Departeman of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University, Iran.

Abstract

This Study is a Branch of Family Law that examines divorce, especially agreed divorce and dowry claim, and examines the supportive role of matter 22 of the family protection act for payment of hundred and ten gold coin or equivalent. This article may offer legislators a new perspective on whether this matter is merely for the benefit of the couple. And what is the role of the aforementioned matter despite of the couple disqualification from paying the dowry?


keywords

Agreed Divorce, Dowry, Matter 22 Law Family Protection