مطابقت قواعد داوری با سازش و میانجیگری در تباینات مدنی

فریدبقائی نظرلو
دانشجوی کارشناسی ارشدحقوق خصوصی دانشگاه تهران پردیس بین المللی ارس ، تهران، ایران

شیوه های جایگزین یا غیر قضایی حل اختلافات به روش هایی اطلاق می شود که حل و فصل اختلافات در خارج از دادگاه صورت می گیرد. در این شیوه ها که به عدالت خصوصی تعبیر گردیده اختلافات به وسیله شخص ثالثی که به وسیله طرفین انتخاب می شوند و مطابق با روش و آیین رسیدگی مورد توافق طرفین حل و فصل می گردد. روش های حل اختلاف غیر قضایی شامل داوری، سازش و میانجیگری و ... و ایجاد نهادهای شـبه قـضائی‌ و همچنین‌ توجه بیشتر به روش های دیگر حل اختلافات که در قوانین موضوعه نیز‌ پیـش‌ بـینی‌ شده است، می تواند در زمینه مشکلات دادگستری و جلوگیری از اطاله دادرسی موثر واقع گردد و نتیجتأ دادگاه های‌ دادگستری‌ فرصت رسـیدگی تـوام بـا دقت بیشتر را به بقیه دعاوی خواهند داشت. این روش ها دارای ویـژگی های مهم و قـابل‌ توجهی مانند قابلیت دسترسی آسان و سریع، رعایت حداقل تشریفات، بدون هزینه یا‌ کم‌ هـزینه‌ بـودن و حصول به نتیجه سریع هستند. امید است با وضع قوانین لازم و اشاعه فرهنگ استفاده از شیوه های غیر رسمی حل اختلاف بتوان همچون سایر کشورها حل بخش مهمی از دعاوی و اختلافات را به این شیوه ها واگذار نمود و از حجم پرونده ها و تراکم کار در دادگاهها کاست.

چکیده


اختلافات مدنی، داوری، سازش، ، میانجیگری، روش غیر قضایی

کلمات کلیدی

اطلاعات انگلیسی

Title

Adaptation of arbitration rules through mediation and compromise in civil disputes
faridbaghaeinazarlu
Master student of private law, University of Tehran, Aras International Campus, Tehran. Iran

Abstract

Alternative or non-judicial methods of resolving disputes refer to methods that resolve disputes outside the court. In these methods, which are interpreted as private justice, the disputes are resolved by a third party selected by the parties and in accordance with the procedure and procedure agreed upon by the parties. Non-judicial dispute resolution methods, including arbitration, compromise, mediation, etc., and the establishment of quasi-judicial institutions, as well as more attention to other methods of resolving disputes that have been established in the relevant laws, can be used to address judicial problems and prevent them. Proceedings will be effective, and as a result, the courts of justice will have the opportunity to hear the case more carefully. These methods have important and notable features such as easy and fast accessibility, minimal formalities, no cost or low cost, and fast results. It is hoped that by enacting the necessary laws and spreading the culture of using informal methods of resolving disputes, it will be possible, like other countries, to delegate an important part of litigation and disputes to these methods and reduce the volume of cases and work density in the courts.


keywords

Civil Disputes, Arbitration, Compromise, Mediation, Non-Judicial Method