چالش هاي وکالت در دعاوي حقوقی

مریم احمدی | اکبر بدرزاده
دکتری تخصصی گروه حقوق خصوصی، مدرس دانشگاه پیام نور مازندران، ایران. | وکیل پایه یک دادگستری،

وکالت از عقود معینه در قانون مدنی، و اثر آن نیابت دادن و اذن ازطرف موکل به وکیل است. وکیل در صورت تخلّف از موضوع وکالت مسئول است. با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف ومسؤلیت‌های متقابلی می‌شوند. وکلای دادگستری تابع کانون وکلا در هر استان و همچنین وکلای تابع مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه مشمول مقررات ویژه انتظامی هستند. تخلفات وکیل از انجام وظایفش توسط لایحه استقلال کانون وکلا و آیین‌نامه اجرای آن و نیز قانون وکالت و قانون کیفیت اخذ گواهینامه وکالت تعیین نظامات می‌گردد و محکوم به مجازات انتظامی می‌باشند که این مجازات مانع از تعقیب مدنی و کیفری او نیست. در تخلفات انتظامی ‌بیان این واقعیت ضروری است که هر فعل یا ترک فعلی که واجد وصف تخلّف از قوانین و مقررات باشد حتی در صورت عدم قابلیت محکومیت کیفری، می‌تواند تحت عنوان فعل یا ترک فعلی که خلاف شئون و مغایر حیثیت وکالتی است از جهت انتظامی‌ قابل‌تعقیب باشد. تخلفات انتظامی، ترک مسئولیت‌های وکیل یا کارآموز وکالت، آن‌ها را در معرض تعقیب انتظامی‌ قرار می‌دهد. شأن وکالت مفهوم ‌بسیار وسیعی دارد و تمام خصوصیات زندگی حرفه‌ای وکیل را تحت شمول قرار می‌دهد. دادگاه انتظامی‌ کانون وکلا وفق قوانین جاریه وکالت، وکلایی را که خلاف شأن وکالت عمل نمایند، مجازات می‌نماید.

چکیده


وکیل، موکل، شأن وکالت، تخلّف انتظامی.

کلمات کلیدی

اطلاعات انگلیسی

Title

Lawyer Challenges in Legal Claims
Maryam Ahmadi | Akbar Badrzadeh
PhD in Private Law, University Lecturer of Payamnor, Mazandaran, Iran. | Attorney at Law.

Abstract

Advocacy is one of the specific contracts in civil law and its effect is to provide representation and permission from the client to the lawyer. If a lawyer violates the law, he is responsible. By concluding a power of attorney contract, the lawyer and the client have the right and duty to each other, have legal relations, duties and reciprocal responsibilities. Lawyers subordinate to the Bar Association in each province, as well as lawyers subordinated to the Judicial Legal Advisers Center of the Judiciary, are subject to special disciplinary regulations. Violations of the lawyer\'s duties by the Independence Bill of the Bar Association and its implementation regulations, as well as the Law on Advocacy and the Quality Law of Obtaining Certificates of Determination of Systems, and sentenced to disciplinary punishment do not prevent his civil and criminal prosecution. In disciplinary offenses, it is necessary to state that any act or omission that violates the rules and regulations, even if it is not punishable by criminal conviction, can be prosecuted under the heading of an act or omission that is contrary to law and dignity. Be. Disciplinary violations, abandonment of the responsibilities of a lawyer or law student, expose them to disciplinary action. The dignity of advocacy has a very broad meaning and encompasses all the characteristics of a lawyer\'s professional life. The disciplinary court of the Bar Association punishes lawyers who act against the dignity of representation in accordance with the current laws of advocacy


keywords

lawyer, client, dignity of representation, disciplinary offense.