واکاوی ابعاد مسئولیت کیفری پرسنل نیروهای مسلح ایران در ایراد خسارت به اموال نظامی‌ با رویکرد تطبیقی

احسان زرنگار
کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شیراز، ایران.

ایراد خسارت به اموال نظامی ‌یکی از جرائمی است که در حقوق جزای نظامی‌ کشورهای مختلف جهان موردتوجه اکید قانون‌گذاران قرار گرفته است. حفظ و حراست از اموال نظامی‌ و لزوم دقت عمل در کاربرد آن‌ها از چنان اهمیتی برخوردار است که قوانین نظامی ‌اکثر کشورها نه‌تنها تخریب و تضییع عامدانه آن‌ها بلکه حتی ایراد خسارت غیرعمدی و ناشی از اهمال و تفریط را نیز جرم‌انگاری نموده و برای آن مجازات در نظر گرفته‌اند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی جامع جرم ایراد خسارت به اموال نظامی ‌و ویژگی‌های آن در قوانین نظامی‌ کشور ایران است و در پایان با استفاده از روش تطبیقی به مطالعه جرم مزبور و مجازات‌های آن در کشورهای ایالات‌متحده آمریکا، انگلیس و فرانسه پرداخته شده است. ماحصل این مقایسه مؤید آن است که با وجود برخی تفاوت‌ها در نوع و میزان مجازات‌های قابل‌اعمال، هر چهار کشور موردمطالعه در خصوص جرم شناختن فعل مذکور و ضرورت برخورد کیفری با مرتکبان آن اتفاق‌نظر دارند.

چکیده


اموال نظامی، ایراد خسارت، جرم و مجازات نظامی، مسئولیت کیفری پرسنل نظامی.

کلمات کلیدی

اطلاعات انگلیسی

Title

The Analysis of Aspects of Criminal Liability of Armed Forces Personnel of Iran for Damaging to Military Property with a Comparative Approach
Ehsan Zarnegar
M.A in International Law, Faculty of Law and Political Science, Shiraz University, Iran.

Abstract

Damaging to military property is one of the crimes that in military criminal law of different countries across the globe, caused lawmakers to think carefully about it. The protection of military property and necessity of carefulness in using of them is very important so far military laws of most countries criminalizes not only intentionally destruction and causing the loss of military property, but also recklessly or negligently causing to damage and moreover have considered it punishable. The main purpose of this article is analyze the offense of damaging to military property and its features in military law of Iran, and at the end with comparative method discusses the above-mentioned offense and its punishment in USA, Britain and France. Results of this comparison reveal that despite some differences on the type and amount of applicable punishments, all four countries in this study have a same opinion as to criminalize the mentioned act and necessity of punishing the perpetrators.


keywords

Military Property, Causing to Damage, Military Crime and Punishment, Criminal Liability of Military Personnel.