جایگاه و اعتبار مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در سیستم حقوقی ایران

دکتر فریور خلیلی شجاعی | دکتر علیرضا عنابی
دانش‌آموختۀ مقطع دکتری رشته حقوق عمومی ‌دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد سنندج؛ دانشکده حقوق، سنندج، ایران | وکیل پایه‌یک دادگستری آذربایجان شرقی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد مراغه، ایران.

پیدایش و گسترش ویروس کرونا در اواخر سال 2019 میلادی در اکثر کشورهای جهان زمینه‌ساز تحولاتی در موضوعات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی در ابعاد گسترده شد. کشور ایران نیز مستثنا از این امر نگردید و به‌منظور مقابله با این چالش راهکارهایی از جانب دولتمردان اندیشیده و اجرائی شد. تأسیس ستاد ملی مبارزه با کرونا از جمله مهم‌ترین این اقدامات بود که با هدف پیشگیری از انتشار وسیع این ویروس و کاهش تبعات منفی ناشی از آن با تصمیم شورای عالی امنیت ملی بنیان‌ نهاده شد. ستاد مذکور در این راستا ضمن هماهنگ نمودن اقدامات دستگاه‌های مرتبط، اقدام به تصویب و ابلاغ مقررات مختلفی در رابطه با وظایف محوله خویش نموده است که بررسی جایگاه این مصوبات در سیستم حقوقی ایران و نحوه نظارت شرعی و اساسی بر عملکرد آن موضوع نوشتار حاضر را تشکیل می‌دهد. نوشتار حاضر بر این فرض استوار است که با توجه به اخذ مشروعیت فعالیت این ستاد از سوی شورای عالی امنیت ملی، می‌توان ارزش و جایگاه مقررات ستاد را هم‌تراز با تصمیمات شورا دانست. از دیگر سو با توجه به عدم وابستگی این ستاد به قوای سه‌گانه و خاص بودن آن، نظارت شرعی و اساسی مقام ولی‌فقیه و شورای عالی امنیت ملی را تنها راهکار صحت عملکرد ستاد ملی مبارزه با کرونا می‌توان دانست.

چکیده


ستاد مبارزه با کرونا، شورای عالی امنیت ملی، قانون اساسی، ولایت‌فقیه، ویروس کرونا.

کلمات کلیدی

اطلاعات انگلیسی

Title

The position and validity of the resolutions of the National Headquarters for Combating Corona in the Iranian Legal System
farivar khalili shojaie | Dr. Alireza Annabi
Ph.D. in Public Law , Lawyer and Faculty Member of Islamic Azad University, Maragheh Branch | Attorney at Law & Assistant professor, Department of law, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh , Iran.

Abstract

The emergence and spread of the corona virus in late 2019 in most countries of the world paved the way for developments in economic, cultural, political and legal issues on a large scale. Iran was no exception, and government officials devised and implemented strategies to address the challenge. The establishment of the National Coronation Headquarters was one of the most important measures to prevent the spread of the virus and reduce its negative consequences. The result was the decision of the Supreme National Security Council. In this regard, while coordinating the actions of the relevant agencies, the headquarters has approved and communicated various regulations related to its assigned duties, which examine the position of these approvals in the Iranian legal system and the manner of religious and fundamental supervision over its performance gives. The present article is based on the assumption that, given the legitimacy of the activities of these headquarters by the Supreme National Security Council, the value and status of the headquarters regulations can be considered in line with the decisions of the council. On the other hand, due to the independence of these headquarters from the three forces and its specificity, the religious and fundamental supervision of the Supreme Leader and the Supreme National Security Council can be considered the only way to ensure the correct functioning of the National Headquarters for Combating Corona.


keywords

Corona Headquarters, Supreme National Security Council, Constitution, Velayat-e Faqih, Corona Virus